SUKO-1

Dilerler Hoş geldiňiz

Satyjylar hoş geldiňiz

Dilerlerimiz bolmak üçin çakylyk haty

Jiangsu Sunkoo Machines Tech Co., Ltd-iň adyndan sizi sebitiňizdäki potensial paýlaýjymyz hökmünde çagyrmak isleýäris.Sunkoonyň önümçilikde 12 ýyldan gowrak baý tejribesi barPTFE & UHMWPEmaşynlar.Dilerlerimiziň arasynda gowy gatnaşyk gurýarys we olara baha berdik.Potensial dilerimiz bolmak prosedurasy, şertleri we jikme-jiklikleri haýyş bilen paýlaşylar.

Mundan başga-da aladalanmak üçin aşakda esasy eksport edilen maşynlarymyz bar:

Sr.

Maşyn görnüşi

Tehniki maglumatlar / aýratynlyklar

1

PTFE Rod Extruder OD çydamlylygy bilen Ram Extrusion usuly bilen OD 3mm-150mm, 150mm-500mm:± 0.02mm.Çäklendirilmedik uzynlyk bilen ekstruziýany dowam etdiriň.

2

PTFE Tube Extruder OD 20mm-500mm ekstruziýany dowam etdirýär.Diwara çydamlylygyň galyňlygy:± 0.02mm.Wall galyňlygy 3-15mm, Çäklendirilmedik uzynlyk bilen ekstruziýany dowam etdiriň.

3

PTFE emiarym awtomatiki basma galyplaýjy maşyn 1000 mm çenli OD.Boý galypdan ýasalan turba we hasa üçin zerur.

4

PTFE Doly awtomatiki basma galyplaýjy maşyn 100 mm beýiklikdäki 100 mm çenli turba we çybyk üçin sagatda 300 bölek.

5

PTFE gapjygy 5mm-50mm, galyňlygy 2mm-7mm.Sagatda 1500 bölek

Şeýle hem, satyjylarymyza enjamlarymyza has gowy düşünmek üçin web sahypamyzy iki gezek barlamaga çagyrmak isleýäris.

Distribýutorlarymyz bilen birleşip bilmek özümizi bagtly hasaplaýarys.Paýlaýjylarymyza beren ygrarlylygymyz, önümlerimiz we hyzmatlarymyz üçin ajaýyp hyzmat we bäsdeşlik bahalaryny hödürlemekde galýar.Geljekde kompaniýaňyz bilen özara peýdaly hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we sizi gymmatly paýlaýjylarymyzyň biri hökmünde garşylaýarys.

Soraglaryňyz ýa-da teswirleriňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Täze strategiki ýaranlygymyz hakda siz bilen has köp gürleşmek üçin bir mümkinçilik gowy garşylanar.

Siziň hakykatdanam

Salgysy

.5 Lvshu 3 ýol, Xuejia, Sinbei etraby, Çanjou, Jiangsu, Hytaý.213000.

WeChat

SUKO WECHAT