SUKO-1

PTFE Plastiki pasta ekstruder enjamy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

PTFE Plastiki pasta ekstruder enjamy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Teswirler

PlastmassaPTFE goýuňMaşyn aýratynlyklary:

ü Çukury ýerleşdirmek üçin sazlanylýan tizligi kabul ediň, işleýän wagtyňyz dişli çalyşmagyň zerurlygy ýok;

ü productokary öndürijilikli netijelilik;önümçilik tizligi häzirki adaty enjamdan sagatda üç esse ýokary, iň ýokary önümçilik sagatda 98m-e ýetýär;

ü Pes ses, geçiriş we çekmek ulgamy siňdiriji sesi kabul edýär, titremäni azaldýar we enjamlary goýýar;

ü Easyönekeý tehniki hyzmat, geçiriş çeýe, gurluşy aňsat gurmak we aýyrmak.

ü Daşky gurşawa has dostlukly: PTFE poroşok sepilmeýär, ýöne poroşok awtomatiki çykýar

ü Akylly gözegçilik: kuwwat mukdaryny gözegçilikde saklamak arkaly gazet öndürmek

ü Has köp wagt tygşytlamak: önümçilik belgisi gurlanda tok awtomatiki kesilýär

ü Uzak iş ömri: işleýän wagtyňyz ýylylyk ýok.

ü ulanylýan ýokary hilli komponentler.

Akym diagrammasy

Paster ekstruziýa turbasy prosesi :

PTFE Inçe poroşok çig mal → Süzmek sol Solvent bilen garyşmak ating atingyladyş → ingerine ýetirmek → Ekstruziýa → Sintering → Taýýar turba.

Gabat gelýän maşyn: Maşyn barlagy, Garyşyk maşyn, ýerine ýetiriji maşyn, Extruder maşyn we peç ýyladyş, galyp.

Tehniki maglumatlar:

Ekstruderi goýuň Görnüşi &Tehniki maglumatlar
25-60 üçin DX-D01 (kostýumboşluk)OD: 2mm-6mm PTFE Goýma ekstruziýa şlangy Esasy maşyn: 30KW kuwwat 380V 50Hz bir açar gidrawlik hereketlendiriji bilen başlaýar.1.2M material ýük boşlugy üçin. ýokary 8.5M 500 dereje temperatura.
DX-10060 60-120 ýük boşlugy üçin amatly)OD: 6MM-60MM -2 ýük boşlugy FE Ekstruziýa şlangy Esasy maşyn: 30KW kuwwat 380V 40Hz bir açar gidrawlik hereketlendiriji bilen başlaýar.1.5M material ýük boşlugy üçin. WorkBlank maşyn: 300V 50Hz bilen 3KW gidrawlik sürüjisi PTFE 300-600mm boş boş.

PTFE şlang maşynynyň aýratynlyklary

* Gaty ussatlyk we ýokary hilli komponentleri ulanmak arkaly uzak hyzmat ömri*Öz-özüne gönükdirilen mandrel we ýörite burun arkaly pes diwar galyňlygy çydamlylygy*Ekstruziýa prosesine we ekstruziýa tizligine hemişelik gözegçilik etmek üçin basyş, güýç we goç tizligi ýaly ölçeg geçiriji*Ekstruderi çalt ýüklemek üçin ýokary ýapyk güýç bilen gidrawliki ýapyklyk*Adingük daşaýan wagony birnäçe gezek ýüklemek üçin deslapky taýýarlyk enjamy, ýagny ekstruder*Elektrik bilen sazlap bolýan mandrel*Üznüksiz ekstruder tizligi üçin ölçemek we gözegçilik ulgamy*Ekstrudatyň hemişelik tizligi üçin dolandyryş ulgamy*Ulanyjy üçin amatly we hyzmatsyz ulgam*Goýma ekstruziýa ulgamlary esasanam kostýumçylaryň islegleri üçin döredildi*Jemi ulgamy awtomatiki düzmek, şeýle hem formulany ýazga almak*Duýgur ekranyň üsti bilen işlemek we ekstruziýa prosesiniň parametrlerini ýazga almak

Bu gün biziň bilen habarlaşyň

Işgärlerimiz, her bir işiň takyk talaplaryňyza we ýokary hilli standartlarymyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin her bir müşderi bilen ýakyndan işleşýärler.Şu gün Sunkoo bilen habarlaşyň!

Üns beriň: Berlen islendik tehniki maglumatlar diňe maglumat maksatly.Programmaňyz üçin bu enjamy kesgitlemezden ozal, size laýyk enjamy has gowy maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • By :

   dsadsfdfdf

  • By :

   dsadasdasd

  • By :

   Aňsat çalt we amatly

  • By :

   Aňsat çalt we amatly

  • By :

   suko gowy hilli önümleri gaty gowy bahadan satýar.

  Bu ýerde syn ýazyň:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň