SUKO-1

PTFE Plastik gasynlanan turba maşyny

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

PTFE Plastik gasynlanan turba maşyny

Gasynlanan PTFE şlang öndürýän maşyn aýratynlyklary: 380V, 1.5KW, ýygylygy dolandyrmak, OD-iň daşky diametri 10 mm-den 50mm çenli, Wallthickness 1-2MM PTFE dykylan şlang.PTFE birleşdirilen şlang maşyny import edilýän gyzdyryjylary kabul edýär, ýyladyş temperaturasy takyk + -1 dereje bolup biler, adam iki maşyny işledip biler, 16/18 PTFE birleşdirilen şlangyň sagatlyk kuwwaty 15-35 metr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Teswirler

5aa68d3b-3e99-4cf3-a046-fa97a21b985e

Gasynlanan PTFE şlang öndürýän maşyn aýratynlyklary:

ü Kuwwaty sarp etmek: 380V, 1.5KW.

ü OD sazlamak üçin ýygylygy dolandyrmak: 10mm-den 50mm.

ü Diwaryň galyňlygy: 1-2 mm PTFE ýygnanan şlang.

ü Import edilen ýyladyş ulgamy ulanylýar.

ü ýyladyş temperaturasynyň takyklygy: + -1 dereje.

ü leeke adam iki maşyn işledip biler.

ü 16/18 ýagdaýynda PTFE birleşdirilen şlangyň sagatlyk kuwwaty 15-35 metr.

Enjam esbaplary Jikme-jiklikler:

ü Esasy hereketlendiriji.

ü guýruk ätiýaçlygyny goldaýan.

ü Önümçilik üçin PTFE 10 sany ýörite kran.

ü 30 aşakdaky aýratynlyklar bilen galyplar toplumy.

Gasynlanan PTFE şlang öndürýän maşyn aýratynlyklary

ü Turbageçiriji ulgamdan yrgyldy, ses, ýylylyk giňelmesini täsirli siňdirmek.

ü Turbageçirijini birleşdirmek we turbanyň galyndy stresini ýok etmek sebäpli ownuk gyşarmalary çözmek.

ü temperatureokary temperaturaly ýerlerde gaýta-gaýta hereket etmek, ýadawlyga garşy gowy işlemek.

ü Gowy çeýeligi, ýokary temperatura çydamly, poslama garşy.

ü Nebit, himiýa senagaty, aerokosmos, metallurgiýa, elektrik, gaz, gurluşyk, mehaniki, gurluşyk, demir we polat, kagyz ýasamak, mata, derman, azyk we gämiler we ş.m. ulanylýar.

 

PTFE birleşdirilen şlang aýratynlyklary

PTFE (Polytetrafluoretilen) adama mälim bolan islendik materialyň sürtülme koeffisiýentine iň pesdir.PTFE turbalary deňi-taýy bolmadyk himiki garşylygy we akymy ýeňilleşdirýän we köpçülikleýin habar beriş serişdelerini ýok edýän taýak däl üstü görkezýär.

PTFE ýygnanan şlangyň esasy möhüm artykmaçlygy, işleýiş temperatura diapazonydyr, ajaýyp 250 ° C çenli yzygiderli ýerine ýetirip bilmek bilen beýleki in engineeringenerçilik plastmassalaryny aňsatlyk bilen ýerine ýetirip biler.PTFE-iň başga bir möhüm artykmaçlygy, sürtülmäniň ajaýyp bilelikde işlemegi, PTFE ýygnanan şlang, adama mälim bolan iň pes sürtülme gymmatlyklaryndan biri hökmünde ýazgy kitaplarynda bar.

PTFE ýygnanan şlangyň ajaýyp kislota we himiki garşylygy hem bar.PTFE ýygnanan şlangyň başga bir aýratynlygy, gysylmak arkaly ýa-da kesgitlemek ukybydyr.PTFE ýygnanan şlangyň ajaýyp elektrik garşylygy bar.PTFE ýygnanan şlang hem suwy goraýjydyr we köplenç häzirki zaman ýokary öndürijilikli, suwdan goraýan we dem alýan eşikleri öndürmekde ulanylýar.

 

PTFE birleşdirilen şlang programmalary

PTFE ýygnalan şlang pes sürtülme podşipnikler, gyrymsy agaçlar, rulolar we kasnalar üçin ajaýyp.PTFE ýygnalan şlang, ultramelewşe temperaturasy sebäpli diňe kriogen komponentlerinde ulanylýar.PTFE dykylan şlang möhürler üçin yzygiderli ulanylýar.PTFE ýygnanan şlang, howa giňişliginde we awiasiýa pudagynda ulanylýan örän möhüm in engineeringener plastmasyna öwrüldi.PTFE ýygnanan şlang köplenç azyk senagaty kompaniýalarynda ulanylýar.Theyllaryň dowamynda başga bir peýdaly programma, ýylylyga we ýylylyk geçirişine garşylygy sebäpli önümi ýa-da komponent tutawaçlaryny ulanmak boldy.Elektrik garşylygy üçin programma beýleki materiallar üçin aşa ýokary bolanda, PTFE ýygnanan şlang gaty möhüm boşlugy dolduryp biler.

ü Wirgin polietetrafluoroetilen rezin ƒ

ü Himiki taýdan inert ƒ

ü sürtülmäniň iň pes koeffisiýenti ƒ

ü Iň ýokary dielektrik güýji ƒ

ü Adatdan daşary ýylylyga garşylyk ƒ

ü Öçürmek ƒ

ü Çygly däl ƒ

ü Ajaýyp çeýe durmuş ƒ

ü Lazer belligi ukyply

 

Goýmalar / Bazarlar

ü Kabel lineri ƒ

ü Elektrik izolýasiýasy ƒ

ü Kislorod datçigi ƒ

ü Boýag geçirmek ƒ

ü Gaz nusgasy ƒ

ü Laboratoriýa

Tehniki maglumatlar:

Turbanyň diametri DN1 / 2-32inç
Turba materialy SS304,316L we ş.m.
Turbanyň galyňlygy 0.18-2.0mm
Örülen material SS304 we ş.m.
Örülen mata gatlagy bir gatlak ýa-da goşa gatlak
Maks.oýanmak basyşy 10Mpa
Iş temperaturasy (-196) ~ (+700) ° c
Birikdiriş görnüşi flanes, sapak, kebşirlenen.etc
Standart ANSI, JIS, DIN, GOST we ş.m.
Flanes materialy poslamaýan polat ýa-da uglerod polat
Turbany ýygnamagyň uzynlygy müşderileriň talaplaryna laýyklykda

 • Öňki:
 • Indiki:

  • By :

   Uly müşderi hyzmaty

  • By :

   Uly müşderi hyzmaty

  • By :

   Dogruçyl satyjy

  • By :

   Dogruçyl satyjy

  • By :

   Olardan satyn almak elmydama lezzet

  Bu ýerde syn ýazyň:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň