SUKO-1

Suko Ptfe Extruder görkezmesi

Suko Ptfe Extruder görkezmesi

PTFE köplenç teflon, plastik şa diýilýär.PTFE pasta ekstruderi, bu ýörite ptfe turbalaryndan ýasalan maşyn.Turba adatça kapilýar, ýeň ýa-da şlang hökmünde bellidir. Çig malyň başyndan elek tozyna çenli garyşyk, garramak, bilet, ekstruziýa, sarmak, sowatmak, bu doly prosesi kesip, dürli şlang öndürýär talaplaryna laýyk gelýän önümler.Ulanylyşy, spesifikasiýasy, ingredientleri, ulanyjy talaplary we beýleki baglanyşykly faktorlar häzirki wagtda PTFE pasta ekstruder maşynynyň dürli aýratynlyklaryny dizaýn edip we öndürip biler. Öndüren teflon şlangy harby senagatda, himiýa senagatynda, lukmançylyk bejergisinde giňden ulanylyp bilner, howa, mehaniki enjamlar, ýylylyk çalşygy we beýleki meýdanlar.

Dürli dizaýn üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda akylly awtomatiki we ýönekeý bar.Pleönekeý görnüş, diňe käbir kompaniýalaryň isleglerine görä düzülendir, esasan synag, el bilen düzediş amallaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar, enjamlaryň bahasy az, kiçi partiýa öndürmek üçin amatly.PLC tarapyndan akylly awtomatiki dolandyryş, duýgur ekran sazlamasy, ekstruziýa tizligini awtomatiki sazlamak, temperatura gözegçiligi, ekstruziýa turbasynyň hiline gözegçilik.

SUKO PTFE MACHINE TECH CO., LTDtetraflorid enjamlary pudagynda köp ýyllyk tejribesi bolan floroplastiki enjamlary öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen enjamlarymyz 40-a golaý ýurtda we sebitde halkara bazaryna hyzmat etdi.Müşderilerimiz lukmançylyk pudagy, howa giňişligi, harby senagat, himiýa senagaty, awtoulag senagaty we dürli mehaniki, turbageçiriji we ätiýaçlyk şaýlary pudaklary bilen meşgullanýar. Halkara floroplastiki senagat tarapyndan giňden tanaldy.

Korporatiw gymmaty: innowasiýa, tehnologiýa, netijelilik we akyl.

Wezipe: dünýäde ilkinji tetrafluorid enjamlaryny döretmek.

1. PTFE PASTE EXTRUDER-iň aýratynlyklary

 1. Dargadylan material tetrafluorid turbasynyň dürli aýratynlyklarynyň ekstruziýasyny goýuň;
 2. Dik gurnama ekstrudy, minutda 2-15 metr çykyp biler;
 3. Ekstruziýanyň uzynlygy talaplara laýyklykda düzülip bilner;
 4. Enjamlara intellektual gözegçilik, durnukly işlemek;
 5. Bejeriş amatly, geçiriş çeýe, gurluşy gurmak aňsat;
 6. SUKO enjamlaryň doly toplumyny, zerur kömekçi enjamlary we tehniki çözgüdi üpjün edýär;
 7. SUKO operasiýa prosesine tehniki görkezme berýär;
 8. Köp gatlakly material turbasyny ekstrudirläp bolýar;

2. GURNAMALY GÖRNÜŞ GURŞAŞY TALAPLAR

 1. Enjamlary oturtmak, üçünji gatda işlemek, iş meýdanyny arassa saklamak, tozan basmazlyk üçin üç gat gerek. Çig mallary we goşundylary garyşdyrmak, çig mallary bejermek üçin ulanylýan material taýýarlaýyş otagy. arassalaýjy peç, mikser we elektrik elek. Gidrawlik stansiýasy tehniki platforma hökmünde ikinji gatda ýerleşdirilýär. Birinji gat turba ekstruziýasy, taýýar önüm.
 2. Daşarky diametri 50 mm-den ýokary bolan uly turbalar üçin ýokardan aşak gysylmaly, bu iş derejesi müşderiniň talaplaryna görä takmynan 8-10 metr beýikdir;
 3. Daşarky diametri 40 mm-den az turbalar üçin tutuş beýikligi 13-15 metr töweregi;
 4. Enjamy müşderiniň hakyky ululygyna görä düzüp bileris.
 5. Önümiň aýratynlyklaryna görä, ekstrudirlenen tetraflorid turbasynyň fiziki aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin häzirki wagtda halkara dik ekstruziýa, keseligine ekstruziýa ýok.
 6. Adaty ýagdaýlarda inedördül ýük göteriji 500 kg-dan bir tonna çenli, enjamyň umumy agramy iki tonna töweregi bolmaly.
 7. Boş ýasaýjy maşyn 1 inedördül metr meýdany, ekstruder 1,5 inedördül metr meýdany tutýar.
 8. Senagat elektrik standarty: 380V, 50Hz, 3P, naprýa .eniýe ulanyjynyň islegine görä düzülip bilner.
 9. Simpleönekeý enjamlar gysylan howa bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

3. GURNUŞ UMUMY PARAMETER

Esasy tehniki aýratynlyklar
No.ok. Harytlar Tehniki aýratynlyklar
Ekstruder PTFE turba diapazony:
1 Diametri diapazony 0,5mm - 70mm
2 Diwaryň galyňlygy diapazony 0,1mm - 3mm
Esasy ekstruder maşynlary
1 Kuwwat 3 KW-10 KW
2 Silindriň diametri 20mm-300mm
3 boşlugyň uzynlygy 400mm - 2000mm
4 Ekstruder görnüşi Dik aşak ýa-da ýokarky görnüş
5 Görnüşi Gidrawlik
6 Naprýa .eniýe 380V 3P 50Hz
Öňünden taýýarlaýjy maşyn
1 Kuwwat 1KW -10KW
2 Silindriň diametri 20MM-300mm
3 Boş beýik 400mm - 2000mm
4 Görnüşi Gidrawlik
5 Ekstruder görnüşi Dik ýokaryk
6 Naprýa .eniýe 380V 3P 50Hz
Ojak peçleri
1 Kuwwat 2-10 kw
2 Sintering zonasy 3
3 Beýik 8000-9000mm
4 Temperatura 500 dereje
5 Naprýa .eniýe 380V 3P 50Hz
Dolandyryş ulgamy
1 Dolandyryş paneli Duýgur ekran programma dolandyryş ulgamy
Bellik: Paste Extruder, turbanyň ululygyna görä dürli ekstruder çyzygy tarapyndan düzülendir.

4. GURNAMA GURNAMASY GURAMALARY

8421b1ac

5. GURNAMA IŞLERI

 1. Enjamyň tok naprýa .eniýesiniň we güýjüniň yzygiderlidigini ýa-da setir birikmesiniň sim diagrammasyna laýykdygyny barlaň.
 2. Gidrawlik ýagyň ýagdaýyny barlaň, gidrawliki turbageçirijiniň dogrudygyny barlaň.Gysylan howa birikmesini tassyklaň
 3. Galybyň dogry gurlandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we el bilen işlemegi we düzedişleri tassyklaň
 4. Her temperatura zonasynyň basyşyny, temperaturasyny, wagtyny, ekstruziýa tizligini we beýleki parametrleri kesgitlemek üçin PLC ulgamynyň üsti bilen işlediň
 5. Taýýarlanan teflon biletini ekstrudere salyň
 6. Dur we maşyny işlediň
 7. Ekstrudirlenen tetraflorid turbasyny gerekli uzynlyga aýlaň ýa-da kesiň.
 8. Ulanylandan soň, enjamy öçüriň we galyby arassalaň.

6. GURNAMALAR WE GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

 1. Gidrawlik ýagyň beýikligini, arassalygyny we temperaturasyny yzygiderli barlaň
 2. Gidrawlik ýagy her alty aýdan çalyşmak maslahat berilýär
 3. Möhürler geýilen bolsa çalşyň
 4. Galyndyny arassalamaly we wagtynda saklamaly, üstüni bolsa gorag ýagynyň inçe gatlagy bilen örtmeli
 5. Gyzgyn halkanyň temperatura datçigini ýuwaşlyk bilen dolandyryň we dogry saklaň

7. ätiýaçlyk bölekleriň we aksesuarlaryň beýany

 1. Enjamyň zerur bölekleri enjam bilen birlikde müşderä iberilýär
 2. Enjamyň esasy bölekleriniň sanawy ulanyja enjam bilen bilelikde iberilýär
 3. Müşderiler enjamlarymyzy satyn alanda, Zerur enjamlardan başga-da, ulanyjylary çalyşmak üçin zerur ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ederis, gurnama hyzmat eder, ätiýaçlyk şaýlary adaty bölekler bolup, ýerli bazarda satyn alyp bolar.

8. TEHNOLOGI GA GÖRNÜŞ MODULY

 1. Enjamyň ýörite tehnologiýasy sebäpli zawodda gurnamagy, düzedişleri, işleýşi, galyndylary üýtgetmegi, enjamy eltip bermezden ozal mugt tehniki hyzmaty we işlemegi öwrenip bilersiňiz.
 2. Aralyk, işgärler, wagt we beýleki amatsyz faktorlar täsir etse, öwrenmek üçin kompaniýamyza gelip bilmeris, beýleki tarapda enjamlary gurnamak, düzetmek, işlemek, galyndylary üýtgetmek, tehniki hyzmat etmek üçin inersenerleri taýýarlamaga razy bolup bileris. amallary görkezmek
 3. Şeýle hem, uzakdan görkezme berip bileris we ulanyjylar enjamlary gurnamak, düzetmek, işlemek, galyplary üýtgetmek, tehniki hyzmat, amallara ýol görkezmek we ş.m. öwrenmek üçin telefon, wideo, poçta ýaly başga ýollary saýlap bilerler.

9. SATYLMAKDAN HYZMAT HAKYNDA

 1. Partshli bölekleriň we esasy enjamyň kepillik möhleti, satylan gününden bir ýyl
 2. Mesele bar bolsa, meseläni wagtynda düşündirmek üçin müşderi hyzmatynyň işgärlerine ýüz tutuň.Müşderi hyzmat işgärlerimiz 24 sagadyň dowamynda meseläni yzarlar we çözer.
 3. Müşderiniň kompaniýamyzyň ýerli distribýutory bar bolsa, meseläni çözmek üçin ýerli dilerler bilen hyzmatdaşlyk ederis.
 4. Müşderiniň islegi gyssagly bolsa, kompaniýamyz wagtynda wideo tehniki goldaw berer

SATYLandan soň HYZMAT TEL : + 86-0519-83999079 / +8619975113419

10. BAŞGA GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞ GURNAMASY

Goşmaça enjamlar
1 Elektrik elek Garyşmazdan ozal poroşok boşatmak
2 Mikser Poroşoky suwuk çalgy bilen garyşdyrmak
3 Ojak peç Suwuk çalgy bilen poroşok süzmek
4 Destatizator Süzmezden ozal ekstruderden soň elektrostatik turbadan aýyrmak
5 Egriji maşyn Awtomatiki turba
6 Gasynlanan maşyn Gasynlanan turba OD 8-50mm
7 Beýleki tetrafluorid enjamlary üçin maslahatlaşmak üçin kompaniýamyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris