SUKO-1

PTFE Filmde typmak üçin maşyn BXQ1120 / 8

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

PTFE Filmde typmak üçin maşyn BXQ1120 / 8


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Teswirler

polimer PTFE Filmde typmak üçin maşyn

Iş tertibi

 1. Süzülen PTFE çybyk biletini demir şahanyň üsti bilen goýuň we ony typmak maşynyna salyň.
 2. Gulpdan soň başlangyç gurnama.
 3. PTFE hasasynyň diametrine we galyňlygyna görä tizligi düzüň.
 4. Aýlanýan kesiji sazlaň.
 5. Aýlanma kesilenden soň ýalňyşlygy barlaň.
 6. Galyňlyk talaplaryny tassyklandan soň awtomatik re modeime geçiň. Eplenç aýlanýar we aýlanýan kesiji dikligine iýmitlenýär.

 

PTFE Filmde typmak maşynynyň aýratynlyklary:

ü Wolta garşy intensiwlik

ü breakokary naprýa .eniýe naprýa .eniýesi

ü Düzülip bilinýän temperatura ukyby

ü Himiki garşylyk

ü Iş wagtynyň ýokary bolmagy

ü Pes sürtülme

ü faceerüsti gorag materialy

ü Inwertorly Taýwan AC hereketlendirijisi oturdyldy.

ü Tizlenme we tizlenme çalt we durnukly.

Maşyn açary aýratynlyklary

Aýlaw kesmek üçin uzynlyk aralygy: Maksimum uzynlygy 1500mm, Aýlaw kesmek üçin iň uzynlygy 750mmDimetr aralygy: Maksimum diametri 800mm (billet üçin iň ýokary 500mm), Min diametri 105mm PTFE sahypasynyň berkligi diapazony: 0.20-7mm Esasy motoryň güýji: 30KW Maşynyň umumy güýji: 37KWMajor çarçuwasy: Birleşdirilen gurluşlar Aýlanýan kesiji ölçeg: Uzynlygy 1500mm, ini 80mm, galyňlygy 13mm Esasy şahanyň ölçegi: 1750mm * 132mm * 126mm

PTFE Skiving film maşynynyň beýany

1. Esasy sürüjilik bölümi:Inwertorly Taýwan AC hereketlendirijisi oturdyldy.Tizlenme we peselme çalt we durnukly.

2. Merkezi gözegçilik bölümi:programmirläp bolýan merkezi dolandyryş ulanylýar we awtomatiki usulda geçirmek we kesmek üçin dürli ululykda (iň azyndan 20) şol bir şahada goýup bolýar.

3. Iş paneli:ähli funksiýalar 10.4 ″ Taýwan Wein View LCD duýgur panelinde işleýär.

4. Motor dolandyryş ulgamy:merkezi dolandyryş ulgamy PLC programmirläp bolýan gözegçilik ediji.Şol bir şahada dürli ululyklary goýup bolýar we kesiş giňligi awtomatiki düzülýär.

5. Rulon kesiş ýerleşdiriş ulgamy:rulonyň kesiş ýagdaýy “Mitsubishi servo” hereketlendirijisi tarapyndan dolandyrylýar.

Daşary ýurtdan getirilýän ýokary takyklykly nurbat ululygyny kesgitlemek üçin ulanylýar we çyzykly slaýd demir ýoly kesiji oturgyjyň ýüküni götermek üçin ulanylýar.

6. Pyçak iýmitleniş ýerleşdiriş ulgamy:pyçak bilen iýmitlenmek “Mitsubishi servo” hereketlendirijisi tarapyndan dolandyrylýar we kesiş tizligi üç basgançakda sazlanýar.Netijeliligi ýokarlanýar we iň gowy hil kepillendirilýär.

7. Tegelek pyçagyň awtomatik burç sazlamasy:“Mitsubishi servo” hereketlendirijisi, tegelek pyçak burçuny hasaplamak üçin ulanylýar we burç üýtgemegi dürli materiallara sezewar bolýar (burç üýtgemegi diapazony ± 8 °).

Kesiş burçy tekiz däl bolanda göni kesilýär, şonuň üçin netijelilik ýokarlanýar.

PTFE filmde typmak üçin programma

PTFE polimer filmi, müşderilere ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümler bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýän iň täze typmak tehnologiýalaryna köp maýa goýdy.Ajaýyp dielektrik ukyby, garramaga we poslama garşy häsiýeti üçin, aşa inçe PTFE polimerli “Tape & Film” elektronika we ýarym dykyzlyk pudaklary ýaly köp pudakda ulanyldy.Mundan başga-da, ugrukdyrylan film, ýarym ugurly film we ugursyz filmlere bölünýär.Örän inçe PTFE polimerden ýasalan lenta we film giňliklerde, galyňlykda we reňklerde giňden elýeterlidir.Esasanam, Senrongyň ýokary takyk filmde typmak maşynyna täze maýa goýmagy ultra inçe filmiň ýa-da listiň öndürilmegini üpjün eder we dünýädäki müşderileriň bu talaplaryny kanagatlandyryp biler ýaly, .05 mil çydamlylygy yzygiderli gazanyp biler.

polimer PTFE Filmde typmak üçin maşyn


 • Öňki:
 • Indiki:

  • By :

   Bolýar, wagt orta boldy.

  • By :

   Bolýar, wagt orta boldy.

  • By :

   Soraglara gaty jogap berýär.

  • By :

   Soraglara gaty jogap berýär.

  • By :

   Uzakdan bäri elmydama çalt syýahat etmek däl, gowy bahalar we gowy saýlaw.

  Bu ýerde syn ýazyň:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň