SUKO-1

Suko Ptfe (Uhmwpe) Ram Rod Extruder

Suko Ptfe (Uhmwpe) Ram Rod Extruder

PTFE (polietetrafluoroethy) adatça PTFE, Teflon we Plastik King diýilýär.Teflon ekstruderi PTFE (UHMWPE) önümlerini ekstrudirlemekde ýöriteleşen enjamdyr. Ekstruziýa, ýyladyş we sowadyş ýaly birnäçe prosesiň netijesinde öňünden süzülen PTFE poroşok çig maly goç çybyk ekstruderi tarapyndan öndürilýär.PTFE hasasydürli aýratynlyklara laýyk gelýän önümler.Ulanyş, spesifikasiýa, ingredientler, ulanyjy talaplary we ş.m. ýaly baglanyşykly faktorlaryň täsirinde Suko dürli spesifikasiýaly PTFE çybyk maşynlaryny dizaýn edip we öndürip biler.Goç çybygynyň ekstruderi tarapyndan öndürilen politetrafluoroetilen (ultra ýokary molekulýar agramly polietilen) önümleri himiýa, lukmançylyk, howa, kosmos, mehaniki gaýtadan işlemek, ýylylyk çalşygy we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 

PTFE enjamlary pudagynda köp ýyllyk gözleg we ösüş tejribesi bolan Suko, PTFE enjamlaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Enjamlarymyz halkara bazaryndaky kyrk töweregi ýurda we sebite hyzmat etdi.Müşderilerimiz lukmançylyk pudagyndan, howa giňişliginden, harby senagatdan, himiýa senagatyndan, awtoulag senagatyndan we dürli mehaniki turba armatur önümçiliginden, Suko halkara floroplastiki senagat tarapyndan giňden tanaldy.

Kompaniýanyň gymmatlyklary:Innowasiýa, tehnologiýa, netijelilik we akyl.

Kompaniýanyň wezipesi:PTFE enjamlarynyň dünýäde ilkinji markasyny döretmek.Suko siziň ynamyňyza mynasyp.

SuKo-PTFE-Rod-Extruder

 

1. PTFE (UHMWPE) RAM ROD EXTRUDER-iň aýratynlyklary

 1. Üznüksiz gowulaşmak arkaly enjam has akylly, has durnukly we has täsirli bolýar.
 2. Enjam PLC ulgamy tarapyndan dolandyrylýar we ýönekeý iş bilen awtomatiki usulda işleýär.
 3. Dürli dizaýn bilen enjam ulanyjylaryň dürli isleglerini kanagatlandyryp biler we müşderiler üçin özleşdirilip bilner.
 4. Enjam pes ses bilen uzak wagtlap durnukly işleýär.Basyşy saklamak wagtynda güýji we energiýany tygşytlamak bilen çykdajylary azaldýar.
 5. Enjamlar we galyplar ýörite tehnologiýa, poslama garşylyk, çydamly we uzak ömri bilen ýasalýar.
 6. Enjamlaryň dizaýny ýönekeý we az ýer tutýar.
 7. Ekstrudirlenen önümler dykyzlygy we dartyş güýji taýdan has ýokary öndürijilige eýe.
 8. Awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, bir bedre 50-80 kg dolduryp, awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy 4-8 sagat işlemegi kepillendirip biler we zähmet çykdajylaryny ep-esli derejede tygşytlap biler.
 9. PTFE hasa ekstruderihasany yzygiderli itip bilýär we hasany talaplara görä kesip bolýar.
 10. Degişli esbaplaryň, ýyladyş we süzgüç ulgamynyň, sowadyş ulgamynyň, temperatura gözegçiliginiň, ýaýyň we ş.m.-leriň doly toplumyny öz içine alýan doly galyndy ulgamyny üpjün ediň.

2. GURNAMALY GÖRNÜŞ GURŞAŞY TALAPLAR

 1. Sahypanyň düýbi tekiz bolmaly, sahypanyň ýükleri dizaýn talaplaryndan pes däl.
 2. Işleýän platforma tozan girmegini azaltmak üçin arassa giňişlige mätäç.Howany ýeleýmegi ýeňilleşdirmek üçin ussahanada howa çalşygy kanallarynyň bolmagy iň gowusydyr.
 3. Senagat kuwwaty 380V 50Hz 3P, naprýa .eniýe ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner.
 4. Zawod elektrik paýlaýyş şkaflary, gysylan howa we beýleki goldaw enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
 5. Enjam sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.Suw baýlyklaryny gaýtadan işlemek üçin sowadyjy nasos bilen iki çelek / suw çüýşesi ulanylyp bilner.
 6. Zawodyň otag temperaturasy 28 ° C-den ýokary bolmaly däldir.
 7. Thedik PTFE çybyk ekstruziýa enjamyýokardan aşaklygyna ekstrudlar.Enjam platforma ýa-da poluň beýikligi 2,8 metre deňdir.Enjamyň uzynlyk ugrundaky täsirli aralygy göz öňünde tutmaly we enjamyň kesgitlenen tegelek deşiginiň aşagynda çykarylan PTFE hasasynyň uzynlygynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýeterlik beýiklik kepillendirilmelidir.
 8. Gorizontal PTFE hasasy ekstruziýa enjamyenjamyň gorizontal ugrunda täsirli aralygy göz öňünde tutmalydyr we PTFE hasasynyň uzynlygyny üpjün etmeli.Enjamyň uzynlygy 4-7 metr (ekstrudirlenen taýagyň uzynlygyny hasaba almazdan), ini 1,2 metr, beýikligi 1,8 metr.

3. GURNUŞ PARAMETERI

Maşyn modeli PFLB20 PFB80 PFB150
Amal Dik dikeltmek Gorizontal uzalma
Kuwwat KW (elektrik motor) 14 24 33
Çybyk diapazony (mm) 4-20 25-80 80-150 (200)
Ekstrudirlenen hasanyň uzynlygy Çäklendirilmedik uzynlyk bilen ekstrudy dowam etdiriň
Dolandyryjy PLC + sensor ekrany PLC + sensor ekrany PLC + sensor ekrany
Çykyş (Kg / sag) 7+ 8+ 10+
Naprýa / eniýe / PH / Hz 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P
Elektrik energiýasy (KW / sag) 2+ 2.5+ 3+
Temperatura zonasy 3-4 4-8 8-12
Maşyn agramy (Kg) 930 960 1220
Maşyn beýikligi (mm) 2150 1800 1900
Maşyn polunyň meýdany (m2) 3.5 7 10
Galyp Galyp görnüşi müşderiniň aýratynlyklaryna laýyklykda düzülendir.Galyndylaryň doly görnüşi galyndy bedenini, ekstruziýa kellesini, birikdiriji flanesleri, ýokary temperaturaly ýyladyş halkalarynyň doly toplumyny, datçikleriň doly toplumyny, sowadyjy suw kurtka ulgamyny we ýokary temperatura baglanyşyk liniýasyny, galyndy we önüm goldawyny öz içine alýar. Finisherüsti gutarnykly, çydamly we poslama çydamly bolmak üçin ýörite bejerilýär.Izolýasiýa pagtasynyň galyňlygy 5 mm-den, ýyladyş galyňlygy 10 mm-den gowrak.

 

4. GURNAMA GURNAMASY WE GÖRNÜŞ GURNAMASY DIAGRAMASY

SuKo-PTFE-Rod-Extruder-Gurnama-01 SuKo-PTFE-Rod-Extruder-Gurnama-02

5. GURNAMA IŞLERI

 1. Enjamyň kuwwatly naprýa andeniýe we tok gabat gelýändigini ýa-da setir birikmesiniň sim diagrammasyna laýyk gelýändigini barlaň.
 2. Gidrawlik ýagynyň ýagdaýyny barlaň we gidrawlik çyzyklaryň dogry birikdirilendigini barlaň.Sowadyjy suw birikmesini we gysylan howa birikmesini tassyklaň
 3. Galypyň dogry gurlandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Tassyklamak üçin el bilen işlediň we düzediň.
 4. Kuwwaty açyň we basyş, her temperatura zonasynyň temperaturasy, wagt saklamak we PLC ulgamy arkaly awtomatiki iýmitleniş sazlamalary ýaly parametrleri düzüň.
 5. Taýýarlanan öňünden süzülen poroşoky ýa-da barrele (el bilen ýa-da awtomatiki) goşuň.
 6. Enjamy işlediň.
 7. Ekstrudirlenen PTFE hasasyny gerekli uzynlyga çenli kesiň.
 8. Enjamy öçüriň we ulanylandan soň galyby arassalaň.

6. GURNAMALAR WE GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

 1. Gidrawlik ýagyň beýikligini, arassalygyny we temperaturasyny yzygiderli barlaň.
 2. Gidrawlik ýagy her alty aýdan çalyşmak maslahat berilýär.
 3. Könelen möhürleri wagtynda çalyşyň.
 4. Galyndylary arassalamaly we wagtynda saklamaly, üstüni bolsa gorag ýagynyň inçe gatlagy bilen örtmeli.
 5. Heatingyladyş rulonynyň temperatura datçigini seresaplylyk bilen dolandyryň we dogry saklaň.

7. AKSESSUARLAR WE ätiýaçlyk bölekleriň düşündirişi

 1. Enjamlar esasy enjamdan, gidrotehniki stansiýadan, dolandyryş şkafyndan, awtomatiki iýmitlendirijiden, saklaýjylardan, ýyladyş boşluklaryndan, galyplardan we beýleki enjamlardan durýar.Enjamlar bilen zerur enjamlar müşderilere iberilýär.
 2. Enjam üçin zerur esbaplaryň sanawy enjam bilen ulanyja iberilýär.
 3. Ulanyjy zerur enjamlardan başga-da kompaniýamyzyň enjamlaryny satyn alanda, enjamy çalyşmak we bejermek üçin ulanyja zerur ätiýaçlyk şaýlaryny bereris.Zapas şaýlary adaty bölekler bolup, ýerli bazarda satyn alyp bolýar.

8. TERJIME EDIP BOLMAK

 1. Enjamyň ýörite tehnologiýasy sebäpli müşderiler gurnama, işe girizmek, işlemek, galyndylary üýtgetmek, tehniki hyzmat etmek, eltip bermezden ozal enjamlary ugrukdyrmak barada zawoda gidip bilerler.
 2. Aralyk, işgärler, wagt ýaly oňaýsyzlyklar sebäpli biziň kompaniýamyza okamak üçin gelip bilmeseňiz, in engineenerleriň aşagyndaky enjamlary gurnamak, işe girizmek, işlemek, galyndy çalyşmak, tehniki hyzmat etmek we işlemek boýunça ýolbeletleri ugrukdyryp bileris. beýleki tarapyň ylalaşygy.
 3. Şeýle hem uzakdan ýol görkezip bileris.Ulanyjylar enjamy gurnamak, işe girizmek, işlemek, galyndylary üýtgetmek, tehniki hyzmat etmek, işlemek boýunça görkezmeler we ş.m. öwrenmek üçin telefon, wideo, e-poçta we ş.m. ýaly usullary saýlap bilerler.

9. SATYLMAK HYZMATYNDAN soň

 1. Maşyny alan gününden başlap, ähli enjam enjamlarynyň kepillik möhleti bir ýyl.Kepillik döwründe mugt tehniki hyzmat beriş hyzmatyny edýäris.
 2. Kepillik möhletiniň daşyndaky garnituralar bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, meseläni düşündirmek üçin wagtynda habarlaşyň we 24 sagadyň dowamynda çözgüt taparys.
 3. Localerli distribýutorymyz bar bolsa, hyzmatdaşlyk üçin ýerli distribýutor bilen habarlaşyp bileris.
 4. Enjam bilen baglanyşykly ähli soraglar bize poçta, wideo, telefon we ş.m. arkaly maslahat berilip bilner.

10. PTFE ROD LINE AWTOMATIK Iýmitlendiriş enjamy

Wakuum awtomatiki iýmitlendirmek, şol sanda gysylan howa tersine üflemek ulgamy, iýmitlendiriş ulgamy, ýuwulýan şlang, sorujy ýarag, vakuum generatory, PCB gözegçilik ediji, geçirijiligi 30-300 kg / sag, diametri 150mm we beýikligi 600mm, awtomatiki iýmitleniş wagtyny we boşadyş wagtyny, poroşok akymy dolandyryp bolýar, poslamaýan polatdan öndürmek, akylly dolandyryş.

Garyşyk barreliň diametri 600mm we beýikligi 700mm, 2,2kw azaldýan hereketlendiriji, hereketlendiriji tizligi 15-25 öwrüm / minut, galyňlygy 8-10mm, aşaky iýmit plastinkasy we iýmitlendiriş kuwwaty 75-90kg.

SKVQC-10 KONFIGURASI SA SANAWY:

Ady No.ok. Marka / öndüriji
Wakuum generatory 1 sany Hytaý
316L poslamaýan polat süzgüç 4 sany Hytaý
Wakuum hopper (304 poslamaýan polat) 1set Suko
Gysylan howa tersine üflemek ulgamy Yzky klapan 1set Täze Zelandiýa
Pnewmatiki komponent AirTAC
Howany boşatmak ulgamy 1set Hytaý
Dolandyryş ulgamy Kompýuter tagtasy 1set Suko
Elektrik üpjünçiligini çalyşmak 1 sany Hytaý
Solenoid klapan 1 sany AirTAC
Sorujy şlang (Φ25) iýmit derejeli polat simli demir şlang 3M Germaniýa
Poslamaýan polatdan sorulýan burun (Φ25) 1 sany L 350mm
Poslamaýan polat barrel 1 sany OD600mm; H700mm
Dişli motor 1 sany 1.5KW 15-20r / m

TEHNIKI PARAMETERLER:

Model Gysylan howa sarp edilişi Howa basyşy
SKVQC-10 180L / min 0.4-0.6MPa

11. Baglanyşykly goşmaça enjamlar

PTFE-Rod-Ekstruder bilen baglanyşykly enjamlar

 

Ady Gysgaça düşündiriş
PTFE poroşokdan öň peç PTFE güýjüni süzmek
PTFE bloklaýjy Bölümi güýç bilen döwüň
Elektrik elek tozy Garyşmazdan ozal poroşok boşatmak
Gaýtadan işlenen materiallary ezýän önümçilik liniýasy Diker, kir ýuwýan maşyn, döwüji
Poroşok mikser / poroşok we kömekçi mikser Poroşony suwuk çalgy bilen garyşdyrmak
Gidrawlik bar kesýän maşyn Talap boýunça uly ölçegli çybyklary kesiň