SUKO-1

Biz hakda

logo

SUKO POLYMER MASHINA TEHNIKASY ÜÇIN GEL. .N

zawod-1

Biziň kompaniýamyz

Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän zawodymyz ösen tehnologiýa we akylly maşynlar bilen ajaýyp.

Korporatiw görüş:  Üç ýylyň içinde dünýäde ilkinji floroplastiki enjamlaryň markasy bolmak.

Wezipe:Ftorhli floroplastiki zawodlar ýokary hilli önümleri döretmek üçin ýokary öndürijilikli we akylly enjamlary ulansynlar.

Gymmatlyklar:Täzelik, açyklyk, bitewilik we ýeňiş.

Taryhymyz

2006-njy ýylda döredilen PTFE / UHMWPE ekstruziýa tehnikasynda we plastmassany gaýtadan işlemek pudagynda ýörite amaly enjamlar üçin 13 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar.

Kompaniýanyň ýagdaýy

PTFE / UHMWPE ekstruziýasy we dürli görnüşdäki we modellerdäki önümler boýunça hünärmen Suko, içerde we daşary ýurtda tehnologiýa innowasiýalary, hünär we intellekt bilen Tetrafluorohidrazin senagatynda öňdäki orunlary eýeleýär.

Kompaniýanyň geljegi

Üç ýylyň içinde dünýäde ilkinji floroplastiki enjamlaryň markasy bolmak üçin. Ftoroplastiki zawodlaryň hemmesine ýokary hilli önüm döretmek üçin ýokary netijelilik we akylly enjam ulanalyň.

Ofisimiz

Gowy gelejek üçin köp zähmet çekiň!

SUKO IŞLERI22
SUKO IŞLERI23

Gözleg we barlag bölümimiz

Maşynlary ýa-da ýarym taýýar ptfe önümlerini müşderilerimize eltmezden ozal, her dürli düzgünlere laýyk gelmek üçin birnäçe synag geçirmeli.

SUKO IŞLERI38
SUKO IŞLERI12
SUKO IŞLERI13

Seminar

Biziň infrastrukturamyz, pudagyň takyk talaplaryna we ülňülerine laýyk gelmegimizde möhüm rol oýnaýar.Önümçilik bölümimiz önümlerimiziň öndürijiligini we hilini ýokarlandyrmak üçin iň täze tehnologiýa we desgalar bilen guruldy.

Wagtal-wagtal iň täze usullar bilen özümizi kämilleşdirýäris we gymmatly müşderilerimize ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin ähli zerur desgalara eýe bolýarys.

SUKO IŞLERI01
SUKO IŞLERI08
SUKO IŞLERI35
SUKO IŞLERI06
SUKO IŞLERI09
SUKO IŞLERI05
SUKO IŞLERI07
SUKO IŞLERI14
SUKO IŞLERI28

Esasy enjamlarymyz: PTFE çybyk ekstruderi (dik we keseligine), PTFE turba ekstruderi, PTFE galyplaýjy maşyn (ýarym awtomat we doly awtomat), sintezleýji peç, PTFE gaz enjamy we ş.m.

Esasy önümler:PTFE hasasy, PTFE turbasy, PTFE listi, PTFE gasynlanan şlang, PTFE filmi, PTFE möhri

Biziň bazarymyz

Müşderilere doly tehnologiýa goldawy we amal görkezmeleri bilen ABŞ, BAE, Saud Arabystany, Koreýa, Hindistan, Russiýa, Filippinler, Indoneziýa, Malaýziýa we ş.m. eksport ediň.

Saýt işe girizilenden soň hyzmatdan soň iň gowusy.Müşderilerimiz, müşderileriň doly kanagatlandyrylmagyny üpjün etmek baradaky borçnamalarymyz hakda köp gürleýän sargytlary bermek bilen, kämillik ugrundaky gözlegimize ýokary baha berdiler.

SUKO-3

Biz bilen habarlaşyň

Biz soňky on ýylda Tetrafluorohidrazin senagatyna ygrarlydyrys we geljekde ýokary ahlak kadalaryny saklamak, aýratyn potensialy hormatlamak arkaly guramany höweslendirmek we döredijilik kärhanasy hökmünde ösmek bilen jemgyýete goşant goşmak bilen geljekde öňe gideris.